ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานสำนักงานตรวจสอบ หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ในเรื่องบัญชี สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้ มีความรู้เรื่องภาษี เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในการใช้ระบบ ERP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียม Report และข้อมูลสำหรับจัดทำงบการเงินรายเดือน และรายไตรมาส
 • Review ข้อมูลงบการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องก่อนจัดทำงบการเงินรวม รวมทั้งตรวจสอบรายการระหว่างกัน
 • จัดทำ Performance รายเดือน รายไตรมาส ทั้งงบเดี่ยวและงบรวม
 • ประสานงานกับ Auditor ทั้ง Internal และ External และเคลียร์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
 • Analyze งบการเงิน และ Ratio ต่างๆ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่ม 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อ Supplier หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สรุปผลการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบใหม่กรณีต้องมีการเปลี่ยน Supplier ใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างสำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นในการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านออนไลน์ , ระบบเว็บไซต์ , โฆษณาออนไลน์
 • สามารถทำเว็บไซต์จากโปรแกรม Wordpress
 • สามารถเขียนโปรแกรม Back - end ด้วย PHP, MySQL
 • เข้าใจระบบ UX UI Website ที่เป็น Responsive, SEO – Friendly
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ทำเว็บไซต์, ดูแลระบบ Server พร้อม Custom Theme และ Adjust Module ได้ตามโจทย์ที่แบรนด์ให้มา
 • เขียนโปรแกรม Front-end, Back-end ได้พร้อมทำ Microsite ตามโจทย์ที่ แบรนด์ให้มา
 • วิเคราะห์ แนะนำ Platform และเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมตามความต้องการของแบรนด์
 • ทำโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook Ads, Line, Affiliate
 • ดูแลระบบ CRM ทั้งหมด และ Data Analyst วิเคราะข้อมูลต่างๆ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป
 • อ่านสินค้าภาษาอังกฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ตรวจเช็คความถูกต้องของการจัดสินค้าจาก Picking Staff
 • จัดสินค้าตาม Order
 • แพ็คสินค้า, บรรจุหีบห่อ, บรรจุสินค้าลงลัง
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงานกับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ ,พัฒนา, สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, YouTube และ Application ต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, web Page และ Social Network ขององค์กร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 42 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในธุรกิจ Skin Care อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำสื่อ Media ต่างๆ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด ดูแลรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Provamed ผ่านกิจกรรมการตลาด
 • บริหารผลิตภัณฑ์ และหาโอกาสในการสร้างสินค้าใหม่
 • ควบคุมงบประมาณระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่าย
 • ประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
สมัครงาน