ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ งานบัญชีเจ้าหนี้ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ทัศนคติเชิงบวก  ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบสูง  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ เช่น ERP (MS dynamic AX / Navision) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการตั้งหนี้
 • ตรวจสอบ ภงด.3, ภงด.53, ภาษีซื้อ
 • บันทึกทรัพย์สิน,ติดทะเบียนทรัพย์สิน
 • ดึงรายงานประจำเดือน
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1  ปี หรือถ้าเคยฝึกงานในสายการตลาดออนไลน์ และ ทีวีชอปปิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบสังสรรค์พบปะผู้คน
 • มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  มีความยืดหยุ่นเวลาทำงาน และสามารถปฏิบัติงานสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบขอซื้อ  ใบสั่งซื้อ  และเอกสารอื่นๆ กับช่องทางการขายคู่ค้า เวปไซต์และทีวีชอปปิง และระบบงานภายใน ผ่านโปรแกรม  AX
 • ประสานงานกับลูกค้าภายนอก และภายในองค์กร มีความรู้เข้าใจระบบเรื่องการบัญชี คลังสินค้า และ การขนส่ง
 • จัดทำเอกสารออเดอร์การขาย และ ใบรับคืนสินค้า รายวันและสรุปยอดขายเพื่อวางบิล รายสัปดาห์
 • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าพร้อมขาย  จัดเตรียมวางแผนสินค้าผลิตสนับสนุนการขาย
 • จัดทำรายงานยอดขายรายสัปดาห์  รายเดือน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงาน กับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • ประสานงาน และรับความต้องการจากแบรนด์
 • สามารถครีเอทคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ  บทความ  สคริปต์โฆษณาวีดีโอไวรัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้
 • เป็นผู้กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม  Adobe Photoshop , Adobe Illustrator ได้ในระดับเบื้องต้น (หากสามารถทำวีดีโอเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้วาง Concept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมได้
 • เป็นผู้ออกแบบ Graphic Banner & Social content, Landing page, E-newsletter และ info graphic  
 • เป็นผู้ตรวจสอบงานดีไซน์จากทีม ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถเขียน content ได้หลายรูปแบบ สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านภาษังกฤษ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ในระดับใช้งาน
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย / ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 • วิเคราะห์ บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม /เวชสำอาง/ Consumer Product หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • ใช้โปรแกรม  MS Office ได้ในระดับดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • จัดตาราง  เส้นทางการทำงานและคำนวณรายได้ให้  Merchandiser, PC ในความดูแล รวมถึงควบคุมเรื่องระเบียบวินัย
 • ตรวจเยี่ยมร้านค้า และตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานเรื่องพื้นที่การจัดแสดงสินค้า  การจัดพนักงานประจำบูธ
 • จัดทำโปรโมชันที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน และอยู่ในระดับบริหารงานบัญชี  5  ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีต้นทุน
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ หรือผ่านระบบ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ส่วนงานต้นทุนการผลิตทั้งหมด
 • ปิดบัญชีประจำเดือน  ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ส่วนงาน Inventory ทั้งหมด
 • ส่วนงานทรัพย์สินทั้งหมด
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม / อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ส่งเสริมยอดขายและสร้างแบรนด์  VISTRA เน้น Beauty Group ให้เป็นที่จดจำ และยอมรับของลูกค้า รวมถึงเจาะและขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น
 • คิดแผนกลยุทธ์เชิงลึกทั้งระยะสั้น ระยะยาวในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ และจัดทำกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ  ในตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าในกลุ่ม VISTRA Beauty
 • ติดตามคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง และคิดแผนเพื่อผลักดันกลุ่ม VISTRA Beauty
 • สนับสนุนในส่วนของโปรโมชัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบการ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาตลาด, บริหารธุรกิจ, ศิลปะการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน E-Commerce / TV Shopping จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3  ปีขึ้นไปในด้านการตลาด  การสร้างแบรนด์สินค้า  การบริหารยอดขายสินค้าต่างๆ
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะการนำเสนอ  การสื่อสารที่ดี การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนงานในเชิงสร้างสรรค์ และมีวิธีการเชิงรุกในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความหลงใหลในงานด้านการตลาดและไม่กลัวการทำยอดขาย
 • ความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ในระดับดี

รายละเอียดงาน

 • บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace, B2C, e-retailer) และ TV Shopping (TV - On Air, Call center)
 • วางแผนกลยุทธ์ สร้างสรรค์ แคมเปญ โปรโมชัน และเพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ  และต่อยอดธุรกิจองค์กร
 • บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งดำเนินการ ส่งเสริมการการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การวางแผนและการดำเนินการตลาด Digital / Direct to Customer และบริหารงบประมาณ เพื่อการสื่อสารและกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้าง Conversation เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ROI สูงสุด
 • จัดการดำเนินงาน ตรวจสอบและประสานงานร่วมกับทีมงาน วางแผน ดำเนินการร่วมกับคู่ค้า และทีมงานในองค์กร เพื่อสร้างแผนการและสร้างการขาย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางดิจิตอลและโฮมชอปปิง
 • ติดตามและประเมินผลการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าและกลุ่มลูกค้าคาดหวังในอนาคต
 • สรุปรายงานการขายสินค้าทุกสัปดาห์และทุกเดือน และวิเคราะห์ ร่วมมือกันในทีมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะ โอกาส ช่องทาง  และรูปแบบการตลาดใหม่ๆ
สมัครงาน