ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การขาย, การพัฒนาสินค้าใหม่,ตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด แบรนด์ Bewel ผ่านช่องทาง Catalog / TV-Shopping
 • พัฒนาสินค้าใหม่ ภายใต้แบรนด์ Bewel
 • วางแผนเครื่องมือการสื่อสารแบรนด์ Vistra Beauty จัดทำโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายช่องทาง OTC Chain
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 • หากเคยทำงานในธุรกิจออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ดูแลบริหารงาน ระบบขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce และวางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย
 • คิดสร้างสรรค์ Campaign และ Promotion ด้านการตลาดใหม่ๆและทางด้านสื่อ Online และ E-Commercec
 • บริหารจัดการ การทำงานเต็มรูปแบบของ E-Commerce เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ
 • วางแผนการตลาด โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ สำรวจการตลาด คู่แข่ง รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลทางการตลาด
 • สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน นำเสนอผู้บริหาร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม ต่างๆของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงาน กับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์, พัฒนา, สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube และ Application ต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website , web Page และ Social Network ขององค์กร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม ต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงาน กับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • ประสานงาน และรับความต้องการจากแบรนด์
 • สามารถ ครีเอทคอนเทนต์ รูปแบบต่างๆ บทความ สคลิปโฆษณาวีดีโอไวรัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆได้
 • เป็นผู้กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator ได้ในระดับเบื้องต้น (หากสามารถทำวีดีโอเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้วาง Concept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมได้
 • เป็นผู้ออกแบบ Graphic Banner & Social content, Landing page, E-newsletter และ info graphic
 • เป็นผู้ตรวจสอบงานดีไซน์จากทีม ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถเขียน content ได้หลายรูปแบบ สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านภาษังกฤษ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ในระดับใช้งาน
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย / ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 • วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยฯ ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบการ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,เศรษฐศาสตร์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม / เวชสำอาง / Consumer Product หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • ใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ในระดับดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดีเยี่ยม
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • จัดตาราง, เส้นทางการทำงานและคำนวณรายได้ให้ Merchandiser, PC ในความดูแล รวมถึงควบคุมเรื่องระเบียบวินัย
 • ตรวจเยี่ยมร้านค้า และตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานเรื่องพื้นที่ การจัดแสดงสินค้า การจัดพนักงานประจำบูธ
 • จัดทำโปรโมชั่นที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด E-Commerce หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน E-Commerce 5 ปี ขึ้นไป ทั้งด้านการขายสินค้าและการตลาดออนไลน์
 • มีทักษะการนำเสนอ การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนงานในเชิงสร้างสรรค์
 • ความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความเข้าใจเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ ระบบเว็บไซต์ UX ,UI, Adobe PS - AI, Analytics
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และทำงานใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 • บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) และ วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย
 • บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งดำเนินการ ส่งเสริมการขาย ผ่านแคมเปญต่างๆให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การวางแผนและการดำเนินการตลาด Digital และบริหารงบประมาณ เพื่อการสื่อสารและกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้าง Conversation และติดตาม วัดผลงบประมาณ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ROI สูงสุด
 • วางแผนและพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทาง E-Commerce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางดิจิตอลทั้งหมด
 • ดำเนินงานและประสานงานต่างๆ E-Commerce และภายในองค์กร เพื่อสร้างแผนการและสร้างการขาย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 • สรุปรายงานการขายสินค้าทุกสัปดาห์และทุกเดือน และวิเคราะห์ ร่วมมือกันในทีมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะ โอกาสช่องทางต่างๆ digital และการตลาดใหม่
 • ติดตามและประเมินผลการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด (Consumer Product) อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด FMCG
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ , สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • รับผิดชอบการสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน