ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ / บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย หรือการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ได้ (กรณีฝ่ายการตลาดมีกิจกรรม)
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก เช่น PR PO  เปิดรหัสสินค้าใหม่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • จัดเอกสารให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Support งานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเบิกสินค้า การจัดเตรียมสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารเบิกจ่ายของบัญชีทั้งหมด
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารจัดซื้อ
 • ประสานงาน นำใบเบิกสินค้ามาให้คลัง ติดตามสินค้าที่เบิก รวมถึงประสานงานในเรื่องอื่นๆ
 • บันทึกค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำ Memorandum ภายในบริษัท
 • Support ข้อมูลตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงาน กับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ในระดับใช้งาน

รายละเอียดงาน

 • ประสานงาน และรับความต้องการจากแบรนด์
 • สามารถครีเอทคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ บทความ  สคริปต์โฆษณาวีดีโอไวรัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้
 • เป็นผู้กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator ได้ในระดับเบื้องต้น (หากสามารถทำวีดีโอเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้วาง Concept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมได้
 • เป็นผู้ออกแบบ Graphic Banner & Social content, Landing page, E-newsletter และ info graphic
 • เป็นผู้ตรวจสอบงานดีไซน์จากทีม ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถเขียน content ได้หลายรูปแบบ สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย / ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 • วิเคราะห์ บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม /เวชสำอาง/ Consumer Product หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • จัดตาราง เส้นทางการทำงานและคำนวณรายได้ให้  Merchandiser, PC ในความดูแล รวมถึงควบคุมเรื่องระเบียบวินัย
 • ตรวจเยี่ยมร้านค้า และตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานเรื่องพื้นที่การจัดแสดงสินค้า การจัดพนักงานประจำบูธ
 • จัดทำโปรโมชันที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม / อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ส่งเสริมยอดขายและสร้างแบรนด์ VISTRA เน้น Beauty Group ให้เป็นที่จดจำ และยอมรับของลูกค้า รวมถึงเจาะและขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น
 • คิดแผนกลยุทธ์เชิงลึกทั้งระยะสั้น ระยะยาวในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ และจัดทำกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าในกลุ่ม VISTRA Beauty
 • ติดตามคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง และคิดแผนเพื่อผลักดันกลุ่ม VISTRA Beauty
 • สนับสนุนในส่วนของโปรโมชัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบการ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, ศิลปะการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน E-Commerce / TV Shopping จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด  การสร้างแบรนด์สินค้า  การบริหารยอดขายสินค้าต่างๆ
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนงานในเชิงสร้างสรรค์ และมีวิธีการเชิงรุกในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความหลงใหลในงานด้านการตลาดและไม่กลัวการทำยอดขาย
 • ความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี

รายละเอียดงาน

 • บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace, B2C, e-retailer) และ TV Shopping (TV - On Air, Call center)
 • วางแผนกลยุทธ์ สร้างสรรค์ แคมเปญ โปรโมชัน และเพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจองค์กร
 • บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งดำเนินการ ส่งเสริมการการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การวางแผนและการดำเนินการตลาด Digital / Direct to Customer และบริหารงบประมาณ เพื่อการสื่อสารและกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้าง Conversation เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ROI สูงสุด
 • จัดการดำเนินงาน ตรวจสอบและประสานงานร่วมกับทีมงาน วางแผน ดำเนินการร่วมกับคู่ค้า และทีมงานในองค์กร เพื่อสร้างแผนการและสร้างการขาย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางดิจิตอลและโฮมชอปปิง
 • ติดตามและประเมินผลการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าและกลุ่มลูกค้าคาดหวังในอนาคต
 • สรุปรายงานการขายสินค้าทุกสัปดาห์และทุกเดือน และวิเคราะห์ ร่วมมือกันในทีมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะโอกาส ช่องทาง  และรูปแบบการตลาดใหม่ๆ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงานกับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้/เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, YouTube และ Application ต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซต์ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website Web Page และ Social Network ขององค์กร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านการตลาด 3-5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความขยันและอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • อัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และในแผนกอื่นๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดกลุ่มสินค้า Consumer product จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ดูแลกลุ่มสินค้าชนิดเครื่องดื่มผง (Consumer Product)
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์งานด้านการตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์ที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอและพัฒนาแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ ไปสู่แผนปฏิบัติงานจริงสำหรับกิจกรรมการตลาด
 • กำหนดแผนปฏิบัติการดูแลและผลิตสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ และ Support สายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลภาพรวมกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • การจัดทำรายงานและสรุปงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน