ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม / เวชสำอาง / Consumer Product หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • ใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดีเยี่ยม
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • ทำงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งการตรวจสอบ วางแผน ติดตามและประสานงาน
 • ดูแลเอกสารขออนุมัติต่างในแผนก
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเป้าการขายราย PC / Supervisor และ PC
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางด้าน เคมี หรือทางด้านเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม / เครื่องดื่ม อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี , มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทัศนคติเชิงบวก

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อ Supplier หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สรุปผลการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบใหม่กรณีต้องมีการเปลี่ยน Supplier
 • จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างสำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆ ที่จำเป็นในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางด้าน เคมี , เครื่องสำอาง หรือทางด้านเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี , มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทัศนคติเชิงบวก

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาสูตรปัจจุบันและสูตรใหม่ๆ ทางด้านเครื่องสำอาง
 • ติดต่อและประสานงานกับ Marketing และ Supplier ต่างๆ
 • ควบคุมการทำ Trial Batch สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทาง Production
 • กำหนดสูตร, ขั้นตอนการผลิตและ Specification ของผลิตภัณฑ์ ให้กับฝ่าย Production และ Q.C.
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด,การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม / Skincare อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • บุคลิกดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Ms.Office เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่และดำเนินการร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ งานด้านส่งเสริมการขายและงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
 • วิเคราะห์สภาพการตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • จัดทำรายงานยอดขายวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ รวมถึงนำเสนอแนวทางในอนาคตและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้าน Budget จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Program Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ให้ข้อมูล สถิติ เพื่อสนับสนุนฝ่ายต่างๆในการประกอบการจัดทำงบประมาณ
 • เก็บรวบรวมงบประมาณของแต่ละฝ่าย/แผนกที่ได้รับอนุมัติตามสายงานต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำงบประมาณรวมของทุกฝ่าย/แผนก เพื่อจัดทำงบประมาณรวม
 • เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละฝ่าย/แผนก กับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • Male or female, aged between 30-45 years old.
 • Bachelor’s degree in Business Administration or other related fields.
 • 3-5 years experience in related fields.
 • Knowledge of Sales system, Warehousing , Transportation.
 • Analysis of Sales data in the system.
 • using Ms.office program as well.
 • Good Command in English.

รายละเอียดงาน

 • Order & Back Order Release Management.
 • Service Complaint Management.
 • Co-ordination and Co-operation.
 • Participation in meeting.
 • Operation Service Team Management.
 • Summary Report.
 • Call Center Performance.
 • Other
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด ในธุรกิจกลุ่มอาหารเสริม หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด FMCG
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ , สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ , มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • รับผิดชอบการสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ช/ญ อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย / ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 • วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขา หรืองานเอกสาร ธุรการ อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • สามารถใช้ MS Office ขั้นพื้นฐานได้ดี

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัทในเครือ และจัดทำรายงานการประชุมของบริษัทในเครือ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูลและเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทในเครือ
 • จัดเตรียมการประชุม และดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้าน การรับจ้างผลิตลูกค้ารายใหญ่
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office , Social Network
 • มีทักษะในการนำเสนอที่ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง และเสริมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ
 • สร้างพันธมิตรด้านการขายร่วมกับกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างแบรนด์และสามารถเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ
 • พัฒนาฐานลูกค้าเก่าให้มีความต่อเนื่อง, ยั่งยืน และเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
 • วางแผนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตร และผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ของลูกค้าที่ต้องการความพิเศษแบบเจาะจง
 • ขับเคลื่อนกลยุทธ์การรับจ้างผลิตที่สามารถตอบสนองลูกค้าให้ครบตามเป้าหมายของลูกค้า
 • พัฒนาระบบการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักโดยเร็ว
สมัครงาน