Available Positions

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, Logistics, Supply Chain
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร, ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • จัดซื้อ จัดจ้าง งานสินค้าสำเร็จรูป, งานบริหารสำนักงาน, วัสดุสิ้นเปลือง-เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ
 • ต่อรองราคาและเงื่อนไขในการบริหารที่ดีที่สุด
 • จัดทำ ตรวจสอบ ตารางกำหนดส่งสินค้าและบริการ
 • จัดหา พัฒนา และรักษา Supplier ที่มีมาตรฐานตามกำหนด
 • จัดทำ KPI ประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ Audit ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปสาขาธุรกิจการตลาด หรือ E-Commerce หรือตลาดดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจใน E-Commerce ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ทั้งด้านการขายสินค้าและการตลาดออนไลน์
 • มีทักษะการนำเสนอ การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนงานในเชิงสร้างสรรค์
 • ความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความเข้าใจ Website และซอฟต์แวร์ ระบบเว็บไซต์ UX,UI,Adobe PS - AI,Analytics
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และทำงานใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

Description

 • บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace, B2C, e-retailer) และวางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย
 • บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมานที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งดำเนินการ ส่งเสริมการขาย ผ่านแคมเปญต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การวางแผนและการดำเนินการตลาด Digital และบริหารงบประมาณ เพื่อการสื่อสารและกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้าง Conversation และติดตาม วัดผลงบประมาณ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ROI สูงสุด
 • วางแผนและพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทาง E-Commerce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางดิจิตอลทั้งหมด
 • ดำเนินงานและประสานงานต่างๆ E-Commerce และภายในองค์กร เพื่อสร้างแผนการและสร้างการขาย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 • สรุปรายงานการขายสินค้าทุกสัปดาห์และทุกเดือน และวิเคราะห์ ร่วมมือกันในทีมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะ โอกาสช่องทางต่างๆ digital และการตลาดใหม่
 • ติดตามและประเมินผลการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงานกับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

Description

 • วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, You tube และ Application ต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ Website เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทาง Website ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, web Page และ Social Network ขององค์กร
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย หรือการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เสาร์-อาทิตย์ได้ (กรณีฝ่ายการตลาดมีกิจกรรม)
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

Description

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก เช่น PR, PO, เปิดรหัสสินค้าใหม่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • จัดเอกสารให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Support งานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเบิกสินค้า, จัดเตรียมสินค้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารเบิกจ่ายของบัญชีทั้งหมด
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารจัดซื้อ
 • ประสานงาน นำใบเบิกสินค้ามาให้คลัง ติดตามสินค้าที่เบิก รวมถึงประสานงานในเรื่องอื่นๆ
 • บันทึกค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำ MeMo ภายในบริษัท
 • Support ข้อมูลตามที่หัวหน้างานข้อ
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงาน กับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

Description

 • ประสานงาน และรับความต้องการจากแบรนด์
 • สามารถครีเอทคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ บทความ สคริปต์โฆษณาวีดีโอไวรัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้
 • เป็นผู้กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator ได้ในระดับเบื้องต้น (หากสามารถทำวีดีโอเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้วาง Concept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมได้
 • เป็นผู้ออกแบบ Graphic Banner & Social content, Landing page, E-newsletter และ info graphic
 • เป็นผู้ตรวจสอบงานดีไซน์จากทีม ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถเขียน content ได้หลายรูปแบบ สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ในระดับใช้งาน
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

Description

 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย / ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 • วิเคราะห์ บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม /เวชสำอาง/ Consumer Product หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทักษะในการบริหารจัดการ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

Description

 • จัดตาราง เส้นทางการทำงานและคำนวณรายได้ให้ Merchandiser, PC ในความดูแล รวมถึงควบคุมเรื่องระเบียบวินัย
 • ตรวจเยี่ยมร้านค้า และตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานเรื่องพื้นที่การจัดแสดงสินค้า การจัดพนักงานประจำบูธ
 • จัดทำโปรโมชันที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม / อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

Description

 • ส่งเสริมยอดขายและสร้างแบรนด์ VISTRA เน้น Beauty Group ให้เป็นที่จดจำ และยอมรับของลูกค้า รวมถึงเจาะและขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น
 • คิดแผนกลยุทธ์เชิงลึกทั้งระยะสั้น ระยะยาวในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ และจัดทำกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าในกลุ่ม VISTRA Beauty
 • ติดตามคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง และคิดแผนเพื่อผลักดันกลุ่ม VISTRA Beauty
 • สนับสนุนในส่วนของโปรโมชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Description

 • วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบการ
Apply job