Available Positions

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ส่วนงานต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานด้านบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบทรัพย์สิน
 • จัดทำงบต้นทุนผลิต และงบต้นทุนขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานสำนักงานตรวจสอบ หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ในเรื่องบัญชี สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้,มีความรู้เรื่องภาษี เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ระบบ ERP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Description

 • จัดเตรียม Report และข้อมูลสำหรับจัดทำงบการเงินรายเดือน และรายไตรมาส
 • Review ข้อมูลงบการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องก่อนจัดทำงบการเงินรวม รวมทั้งตรวจสอบรายการระหว่างกัน
 • จัดทำ Performance รายเดือน รายไตรมาส ทั้งงบเดียวและงบรวม
 • ประสานงานกับ Auditor ทั้ง Internal และ External และเครียร์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
 • Analyze งบการเงิน และ Ratio ต่างๆ
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย หรือการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ได้ (กรณีฝ่ายการตลาดมีกิจกรรม)
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

Description

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก เช่น PR,PO,เปิดรหัสสินค้าใหม่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • จัดเอกสารให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Support งานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเบิกสินค้า,จัดเตรียมสินค้า,และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารเบิกจ่ายของบัญชีทั้งหมด
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารจัดซื้อ
 • ประสานงาน นำใบเบิกสินค้ามาให้คลัง ติดตามสินค้าที่เบิก รวมถึงประสานงานในเรื่องอื่นๆ
 • บันทึกค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำ Memo ภายในบริษัท
 • Support ข้อมูลตามที่หัวหน้างานขอ
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องดื่ม 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • ติดต่อ Supplier หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สรุปผลการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบใหม่กรณีต้องมีการเปลี่ยน Supplier ใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างสำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นในการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม / อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

Description

 • ส่งเสริมยอดขายและสร้างแบรนด์ VISTRA เน้น Beauty Group ให้เป็นที่จดจำ และยอมรับของลูกค้า รวมถึงเจาะและขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น
 • คิดแผนกลยุทธ์เชิงลึกทั้งระยะสั้น ระยะยาวในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ และจัดทำกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าในกลุ่ม VISTRA Beauty
 • ติดตามคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง และคิดแผนเพื่อผลักดันกลุ่ม VISTRA Beauty
 • สนับสนุนในส่วนของโปรโมชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, Logistics, Supply Chain
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร, ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • จัดซื้อ จัดจ้าง งานสินค้าสำเร็จรูป, งานบริหารสำนักงาน, วัสดุสิ้นเปลือง - เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ
 • ต่อรองราคาและเงื่อนไขในการบริหารที่ดีที่สุด
 • จัดทำ ตรวจสอบ ตารางกำหนดส่งสินค้าและบริการ
 • จัดหา พัฒนา และรักษา Supplier ที่มีมาตรฐานตามกำหนด
 • จัดทำ KPI ประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ Audit ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job