Available Positions

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านออนไลน์ , ระบบเว็บไซต์ , โฆษณาออนไลน์
 • สามารถทำเว็บไซต์จากโปรแกรม Wordpress
 • สามารถเขียนโปรแกรม Back - end ด้วย PHP, MySQL
 • เข้าใจระบบ UX UI Website ที่เป็น Responsive, SEO – Friendly
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Description

 • ทำเว็บไซต์, ดูแลระบบ Server พร้อม Custom Theme และ Adjust Module ได้ตามโจทย์ที่แบรนด์ให้มา
 • เขียนโปรแกรม Front-end, Back-end ได้พร้อมทำ Microsite ตามโจทย์ที่แบรนด์ให้มา
 • วิเคราะห์ แนะนำ Platform และเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมตามความต้องการของแบรนด์
 • ทำโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook Ads, Line, Affiliate
 • ดูแลระบบ CRM ทั้งหมด และ Data Analyst วิเคราะข้อมูลต่างๆ
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 42 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในธุรกิจ Skin Care อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำสื่อ Media ต่างๆ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

Description

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด ดูแลรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Provamed ผ่านกิจกรรมการตลาด
 • บริหารผลิตภัณฑ์ และหาโอกาสในการสร้างสินค้าใหม่
 • ควบคุมงบประมาณระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่าย
 • ประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับทีมได้ตลอดเวลา
 • สามารถประสานงานกับลูกค้า และส่งต่อความต้องการให้กับทีม
 • อัพเดทความรู้ เทรนด์ในโลก Social ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

Description

 • วิเคราะห์ ,พัฒนา, สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, YouTube และ Application ต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, web Page และ Social Network ขององค์กร
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ส่วนงานต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานด้านบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบทรัพย์สิน
 • จัดทำงบต้นทุนผลิต และงบต้นทุนขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานสำนักงานตรวจสอบ หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ในเรื่องบัญชี สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้ มีความรู้เรื่องภาษี เป็นอย่างดี
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ระบบ ERP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Description

 • จัดเตรียม Report และข้อมูลสำหรับจัดทำงบการเงินรายเดือน และรายไตรมาส
 • Review ข้อมูลงบการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องก่อนจัดทำงบการเงินรวม รวมทั้งตรวจสอบรายการระหว่างกัน
 • จัดทำ Performance รายเดือน รายไตรมาส ทั้งงบเดี่ยวและงบรวม
 • ประสานงานกับ Auditor ทั้ง Internal และ External และเคลียร์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
 • Analyze งบการเงิน และ Ratio ต่างๆ
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Description

 • วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานเว็บไซต์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น รองรับมือถือ แท็บเล็ต พร้อมทั้งนํา Function Social Media ต่างๆ มาประยุกต์กับเว็บไซต์ขององค์กร
 • ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ (Tools) ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลทางสถิติ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์
 • ดูแล Front-End Back-End Website เพื่อทําให้การแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ เช่น Chrome Firefox IE ให้ออกมาในรูปแบบสวยงาม และไม่เกิดปัญหาในการแสดงผลทุกระบบปฏิบัติการ
 • ดูแล SEO (Search Engine Optimization) และเทคนิคการ Optimization ต่างๆเพื่อรักษาและให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google
 • พัฒนา CMS Theme (WordPress Magento E-Commerce) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางการตลาดออนไลน์ และจัดหาเครื่องมือ Extension Plugin ใหม่ๆ มาค่อยสนับสนุน
 • Integrate ข้อมูล (Database) แบบบูรณาการ รวมถึงการบริการต่างๆ เช่น การออกรายงาน สถานะคําสั่งซื้อ และยอดขาย ต่างๆ ให้กับ E-commerce
 • ดําเนินการจัดการทะเบียนเอกสารสําคัญต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานด้านเว็บไซต์ และ Software Documentation
 • ออกแบบโฆษณา โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับการร้านค้าออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายขององค์กร
 • ดูแล Social Media ต่างๆ แฟนเพจ Facebook การ Feed ข้อมูล เนื้อหา Content บนเว็บไซด์และแฟนเพจ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและกระตุ้นการเข้าชม (Page View) การกดถูกใจ (Like)
 • ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในส่วนงาน Online ทั้งในส่วนของระบบ Font End และ Back End เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ ,บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย หรือการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เสาร์ - อาทิตย์ได้ (กรณีฝ่ายการตลาดมีกิจกรรม)
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

Description

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก เช่น PR,PO,เปิดรหัสสินค้าใหม่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • จัดเอกสารให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Support งานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเบิกสินค้า,จัดเตรียมสินค้า,และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารเบิกจ่ายของบัญชีทั้งหมด
 • ประสานงาน ติดตาม เอกสารจัดซื้อ
 • ประสานงาน นำใบเบิกสินค้ามาให้คลัง ติดตามสินค้าที่เบิก รวมถึงประสานงานในเรื่องอื่นๆ
 • บันทึกค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำ Memo ภายในบริษัท
 • Support ข้อมูลตามที่หัวหน้างานร้องขอ
Apply job

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องดื่ม 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • ติดต่อ Supplier หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สรุปผลการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบใหม่กรณีต้องมีการเปลี่ยน Supplier ใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างสำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นในการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม / อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

Description

 • ส่งเสริมยอดขายและสร้างแบรนด์ VISTRA เน้น Beauty Group ให้เป็นที่จดจำ และยอมรับของลูกค้า รวมถึงเจาะและขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น
 • คิดแผนกลยุทธ์เชิงลึกทั้งระยะสั้น ระยะยาวในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ และจัดทำกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าในกลุ่ม VISTRA Beauty
 • ติดตามคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง และคิดแผนเพื่อผลักดันกลุ่ม VISTRA Beauty
 • สนับสนุนในส่วนของโปรโมชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Apply job

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, Logistics, Supply Chain
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร, ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Description

 • จัดซื้อ จัดจ้าง งานสินค้าสำเร็จรูป, งานบริหารสำนักงาน, วัสดุสิ้นเปลือง - เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ
 • ต่อรองราคาและเงื่อนไขในการบริหารที่ดีที่สุด
 • จัดทำ ตรวจสอบ ตารางกำหนดส่งสินค้าและบริการ
 • จัดหา พัฒนา และรักษา Supplier ที่มีมาตรฐานตามกำหนด
 • จัดทำ KPI ประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ Audit ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Apply job