นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริัษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์ 1.72 MB

ดาวน์โหลด