ข่าวสาร :: รับสมัครงาน

0

ข่าวสารรับสมัครงาน

Web Programmer

 • Job Description
  * พัฒนาเว็บไซด์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ CMS เช่น WordPress หรือ Magento เป็นหลัก
  * วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เราสามารถทำตาม Requirement ได้
  * Install,Config,Customize WordPress และ CMS Magento ได้
 •  Job Specification
  * เพศชาย/ หญิง อายุ 25 – 35 ปี, สัญชาติไทย
  * วุฒิ.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  * สามารถใช้เครื่อง Mac ได้ และต้องมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3Dmax
  * สามารถ Config และ Setup ระบบ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย
  * สามารถ Customize ระบบได้ดี
  * เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP+MySQL และ Javascript
  * สามารถเขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3,Media Query หรือ ใช้ Framwork ต่างๆของ CSS ได้
  * ความขยัน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง,ทำงานเร็ว


apply-now-1


Assistant Trade Marketing Manager (MT- FMCG)

 • Job Description
  * การพัฒนาแผนสำหรับการกระจายช่องทางการค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่ (Modern Trade)
  * การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่โด่ดเด่นเพื่อสนับสนุนการขาย
  * ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  * การดำเนินการและการตรวจสอบ Sales และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 •  Job Specification
  * เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 35 ปี
  * วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท การตลาด/ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  * มีประสบการณ์ 2 3 ปี ในการทำงานในร้านค้าปลีกหรือ FMCG ธุรกิจในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่
  * สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

apply-now-1


Import & Sourcing Executive (Chinese Language)

 • Job Description
  * นำเข้าสินค้า ตามที่ได้แจ้ง PR จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  * วางแผนการนำเข้าสินค้าและกำหนดงบประมาณรายปี พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
  * ประสานงานและติดตามการชำระเงินกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  * งานเบ็ดเตล็ดด้านภาษาจีน ตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมบริหาร
 •  Job Specification
  * เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 35 ปี
  * ป.ตรี การตลาด/การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  * มีประสบการณ์ การนำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ่
  * มีทักษะ ภาษาจีน ระดับ HSK 5
  * สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจได้ดี

apply-now-1


Graphic Designer

 • Job Description
  * ออกแบบสลากสินค้า, บรรจุภัณฑ์ และงานออกแบบทั้งหมด
  * ออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย เช่น ใบปลิว, แผ่นพับ หรือโปสเตอร์
  * ออกแบบ Booth แสดงสินค้า หรืออุปกรณ์ display
  * งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  Job Specification
  * เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  * วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  * สามารถใช้เครื่อง Mac ได้ และต้องมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3Dmax
  * มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์ ของประเภทสินค้ากลุ่มยารักษาโรค, อาหารเสริม, เวชสำอาง, หรือขนมอบกรอบ
  * มีทักษะการถ่ายภาพ ในเกณฑ์ดี
  * สามารถรีทัชภาพ (คน,สิ่งของ ,ภาพประกอบ) ในเกณฑ์ดี

apply-now-1


Marketing Execultive

 • Job Description
  * วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง
  * ดำเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  * ดูแลผลิตภัณฑ์เวชสำอางและพัฒนาสินค้าใหม่
  * ดูแลกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  * ดูแลการจัดการ Stock สินค้า และการ Support ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 •  Job Specification
  * เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  * ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  * มีประสบการณ์ด้านการตลาด 12 ปี ขึ้นไป
  * สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  * มีบุคลิกภาพดีและมีความคิดสร้างสรร
  * มีทักษะการสื่อสารดี
  * สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  * หากมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง/อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

apply-now-1


PC Supervisor – Consumer Product(เขตกรุงเทพฯ)

 • Job Description
  * ดูแลรับผิดชอบ PC ประจำ/PC หมุนเวียน/PC Event เขตกรุงเทพฯ
  * ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  * ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมออกบูธชงชิม/กิจกรรม Event
  * ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  * จัดทำรายงาน/เอกสาร/ดูแลค่า Commission/บัตรตอก/รายงานอื่นๆ
 •  Job Specification
  * เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
  * วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
  * มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าส่งเสริมการขาย ร้านค้าท้องถิ่น อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  * มีภาวะความเป็นผู้นำ
  * สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  * มีความอดทน ซื่อสัตย์ ในหน้าที่รับผิดชอบ
  * ต้องมีประสบการณ์เป็นระดับหัวหน้าส่งเสริมการขาย ในร้านค้าท้องถิ่น สินค้า Consumer Product

apply-now-1


Senior Online Marketing

 • Job Description
  * วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  * ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Instagram,Twitter,Pinterest,Line,Youtube และ Application ต่างๆ
  * เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  * จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ
  * วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website,web Page และ Social Network ขององค์กร
 •  Job Specification
  * เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  * ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด/การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  * ประสบการณ์ทางด้าน Online Marketing,Social Media หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
  * มีความคิดสร้างสรรค์ Creative สามารถจนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาคิดแคมเปญการตลาดออนไลน์
  * มีทักษะและความสามารถในการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Instagram,Twitter,Pinterest,Line,Youtube และ Application ต่างๆ
  * ชอบเรียนรู้และชอบค้นคว้าข้อมูลและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆบนเว็บไซด์
  * สามารถวางแผนจัดทำข้อมูลทางการตลาด ประเมินผลและนำเสนอได้เป็นอย่างดี
  * มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน Google Analytics,Google Adwords
  * มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

apply-now-1


 

 

Share.

About Author

Leave A Reply