28 มีนาคม 2559

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน พี่น้องชาว เอ็น บี ดี เฮลท์แคร์ ได้ไปร่วม Trip Outing เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่ เมือง พระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็น ทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หัน พระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็น สุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนา ท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด ที่ เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด