02 มีนาคม 2565

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว (Nutrition: Opportunities for Healthy Ageing and Longevity)”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว (Nutrition: Opportunities for Healthy Ageing and Longevity)” ในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Healthy Ageing: The Role of Nutrition and Lifestyle” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณเทพ หิมะทองคำ  และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีพฤฒพลังและยังคุณประโยชน์”  โดย ศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในนาม บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้ตราสินค้า “วิสทร้า (VISTRA)” และผลิตภัณฑ์เวชสำอางภายใต้ตราสินค้า “โปรวาเมด (PROVAMED)” ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุม ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิสทร้าและเวชสำอางโปรวาเมด ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ นี้