วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดสากล

พันธกิจ

ส่งมอบความสุขผ่านสุขภาพที่ดีและความงามปรารถนา ด้วยคุณภาพที่ไว้วางใจ
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องละทีมงานที่แข็งแกร่ง นำสู่ตลาดสากล เพื่อการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

Card image cap

การส่งมอบสุนทรียศาสตร์แห่งความงามบนเรือนร่าง และสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจสู่มวลมนุษยชาติ (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ)

Card image cap

โดยผ่านนวัตกรรม สมัยใหม่ ล่าสุด (cutting edge) และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม eco (ไม่ใช้สารเคมี, package ย่อยสลายง่าย) ด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (รวมถึงกระบวนการทางด้าน MKT และการสื่อสาร ICT)

Card image cap

คำนึงพร้อมไปกับความสุข และคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมไปถึงความยั่งยืนของโลก (หมายถึง การคำนึงความยั่งยืนของชีวิตลูกหลาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ecology +CSR ไม่คำนึงถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ Stakeholder คือผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เจ้าหนี้ ฯลฯ

Card image cap

เราจะเป็นองค์กรแห่งครอบครัว ที่ทำงานเป็นทีมเสมือนหนึ่งญาติมิตรกัน (มีความคิดต่าง เห็นแย้งได้ แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน) จะเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวัง (Customer delight) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ (Customer delight = เงินที่จ่ายไปเทียบกับ value ที่ได้ โดยต้องระบุ customer delivered value ให้ได้คุณภาพตาม ที่ประกาศมีสรรพคุณเทียบคู่แข่ง ,Pricing ,ความสะดวกสบาย ในการเข้าถึง)

ค่านิยมองค์กร

Co-goal and commitment

มีเป้าหมาย และพันธสัญญาร่วมกัน พนักงานรวมเป็นหนึ่งกับองค์กร นำมาสู่องค์กรนิยม

Concentration

ทำงานแบบ Focus มุ่งงานจริงๆ มุ่งสู่ความสำเร็จของเนื้องาน

Collaboration and co-responsibility to company’s growth

ต้องร่วมมือร่วมใจกันและต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเติบโตของบริษัท

6C

Creation of life learning

ช่วยกันในการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Communication

ควรสื่อสารกันมากขึ้น สื่อสารในเรื่องของงาน

Chill out

กระตุ้นหรือผ่อนคลายอารมณ์บรรยากาศในการทำงาน