Message From CEO

Executive Director

เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เวชสำอาง PROVAMED กาแฟ TRUSLEN และ ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน

นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผมในนามตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ขอส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและในชีวิตครอบครัว และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อพนักงานทุกคนในความทุ่มเท กำลังกาย การระดมความคิด การลงมือปฎิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถสร้างความมั่นคงในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ดังวิสัยทัศน์

“เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เวชสำอาง PROVAMED กาแฟ TRUSLEN และ ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน”

และพันธกิจ

“มุ่งมั่นให้ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นทางเลือกแรกในตลาดด้านสุขภาพและความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุก ๆ ด้าน”

ในระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมา พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อวิกฤติการณ์โควิด-๑๙ ด้วยสติ และความระมัดระวังเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อรับมือและสามารถก้าวข้ามวิกฤติร่วมกันมาจนถึงวันนี้ ในปี ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ ยังมีเป้าหมายที่ท้าทายเราอยู่อีกมากมาย กลุ่มบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ พวกเราทุกคน กลุ่มผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

และเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสามัคคีใน กลุ่มพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน ๙ รูป ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงานบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด และในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงานบริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด จึงขอเชิญพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันมา ณ ที่นี้

Signature

นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด