การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการรับข้อร้องเรียน

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ("บริษัทฯ") มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เเนบเอกสาร (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB เเละนามสกุล .doc, .docx and .pdf เท่านั้น)

แนบไฟล์ เลือกไฟล์แล้ว ยังไม่พบไฟล์