นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก


นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์ 4,279 KB

ดาวน์โหลดเอกสาร