รายงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

นโยบายบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริต

2.44 MB

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายบริหารความเสี่ยง

5.76 MB

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

118.24 KB

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

108.36 KB

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

149.79 KB

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

135.14 KB

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท

1.09 MB

ดาวน์โหลดเอกสาร

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.18 MB

ดาวน์โหลดเอกสาร