Product Training

Job Description
* จัดการฝึกอบรมและให้ข้อมูลสินค้าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
* จัดทำสื่อการสอน
* จัดทำโบชัวร์
* ตอบปัญหาและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Job Specification
* เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
* ป.ตรี วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ งานด้านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,เวชสำอาง อย่างน้อย 1-2 ปี
* มีบุคลิกภาพดี ,มีทักษะการสื่อสารในระดับดี
* มีทักษะภาษาอักฤษ ในระดับพอใช้-ดี
* มีทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.Office
* หากมีประสบการณ์งานด้านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม,เวชสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ