Marketing Executive

Job Description
* วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง
* ดำเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
* ดูแลผลิตภัณฑ์เวชสำอางและพัฒนาสินค้าใหม่
* ดูแลกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
* ดูแลการจัดการ Stock สินค้า และการ Support ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Specification
* เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
* ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี ขึ้นไป
* สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
* มีบุคลิกภาพดีและมีความคิดสร้างสรร
* มีทักษะการสื่อสารดี
* สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
* หากมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง/อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ